Tarieven

Stichting Het Maathuis kent de volgende financieringsstromingen:

Zorg in Natura
Hieronder vallen indicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg, Maatwerkvoorziening/ Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 18 jaar, Jeugdwet en GGZ.

De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ-indicatie en het hieraan verbonden zorg-zwaarte-pakket. De NZA bepaalt de tarieven. Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet AWBZ en GGZ hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werk afspraken met SAMEN14. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Onze cliënten ontvangen hiervan zelf een factuur.

PGB (Persoons Gebonden Budget)
De gehanteerde tarieven bij een Persoons Gebonden Budget hangen af van de afgegeven indicatie van de bijbehorende wetgever.