Privacyreglement

Algemeen
Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en overige relevante wetgeving. Alle medewerkers van Stichting Het Maathuis zijn op de hoogte van dit reglement en handelen zoals is afgesproken.

Stichting Het Maathuis
In onze zorgorganisatie kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan zowel voor cliënten zijn als voor medewerkers. Dit is noodzakelijk om je de juiste zorg te kunnen verlenen en het is nodig voor de financiële afhandeling van deze zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Voor medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werkzaam zijn bij Stichting Het Maathuis.

De plichten van Stichting Het Maathuis
Stichting Het Maathuis is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. Dit staat omschreven in ons privacyreglement en in de gedragscode. Binnen Het Maathuis wordt er gebruik gemaakt van veilig mailen. Als je gebruik wil maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Stichting Het Maathuis. Indien we samen niet tot een goede oplossing kunnen komen, dan kan de cliënt(vertegenwoordiger) of de medewerker een klacht indienen conform de geldende klachtenprocedure.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Stichting Het Maathuis hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met jouw gegevens? Ga dan eerst met jouw begeleider of leidinggevende in gesprek. Kom je er samen niet uit? Dan kun je hierover in gesprek met onze klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. Ook zijn we aangesloten bij Klachtenportaal Zorg; hier kun je ook met je klacht terecht. Zij zijn onafhankelijk. Informatie hierover vind je op www.klachtenportaalzorg.nl.

Publicatie privacyreglement
Deze versie van het privacyreglement AVG van Stichting Het Maathuis is van 15 maart 2023. We hebben een eigen privacyreglement. Dit is op te vragen bij info@hetmaathuis.nl.

Wij werken volgens de gedragscode van Stichting Het Maathuis.