Logo Loading

Waar zoek je naar

Privacy

Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en overige relevante wetgeving. Alle medewerkers van Stichting het Maathuis zijn op de hoogte van dit reglement en handelen zoals is afgesproken.

Stichting het Maathuis
In onze zorgorganisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan zowel voor cliënten zijn als voor medewerkers. Dit is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen verlenen en nodig voor het financieel afhandelen van deze zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Voor medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werkzaam zijn bij Stichting het Maathuis.

De plichten van Stichting het Maathuis
Stichting het Maathuis is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de stichting als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Stichting het Maathuis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar. Deze bewaartermijn is van toepassing op alle dossiers van cliënten die bij Stichting het Maathuis in zorg zijn.
 • Voor de medewerker worden de persoonsgegevens 2 jaar na het beëindigen van het dienstverband uit de registratie verwijderd, behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het moet voor een cliënt en voor een medewerker duidelijk zijn waar en hoe een beroep gedaan kan worden op een van de genoemde rechten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Stichting het Maathuis. Indien Stichting het Maathuis het niet eens is met het verlenen van een bovenstaand recht dan kan de cliënt of de medewerker een klacht indienen conform de geldende klachtenprocedure. De belangen van een cliënt kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Stichting het Maathuis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Ga dan eerst met uw begeleider of leidinggevende in gesprek. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hierover met onze beleidsmedewerker of onze onafhankelijke vertrouwenspersoon in gesprek. U kunt uw vraag of klacht met ons delen via privacy@hetmaathuis.nl.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement AVG van Stichting het Maathuis treedt in werking per 1 mei 2018.

Wij ondersteunen bij: