Informatie voor verwijzers

Doelgroep Stichting het Maathuis

Stichting het Maathuis biedt hulp aan jeugdigen, jongeren en volwassenen die door verschillende oorzaken in de problemen zijn gekomen.Onze doelgroep kent meestal meerdere problemen op diverse domeinen en kan derhalve omschreven worden als complex.Vaak is er sprake van een al langere hulpverleningsgeschiedenis. Het betreft jeugdigen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen.

Problematiek

Onze cliënten zijn vanwege uiteenlopende omstandigheden onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Er is doorgaans sprake van onvoldoende structuur en voorspelbaarheid in de dag, feitelijk een ontbrekende daginvulling, en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, of gewetensontwikkeling. Tevens zijn er regelmatig financiële problemen hetgeen stress en onrust veroorzaakt.

Visie Stichting het Maathuis

Stichting het Maathuis biedt zorg vanuit een laagdrempelige benadering. Onze kern waarden; respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid lopen als een rode draad door onze organisatie en zijn verweven in hoe wij met onze cliënten omgaan. Wij investeren nadrukkelijk in het cliënt contact zodat er een basis gelegd is voor een goede samenwerking met de cliënt.In het persoonlijk plan worden de individuele ontwikkelingsdoelen beschreven, deze worden periodiek multi disciplinair geëvalueerd, altijd in het bijzijn van de cliënt. Onze kracht is de betrokkenheid bij de cliënt, het doorzettingsvermogen en het creatief zijn in het zoeken naar oplossingen.

Stichting het Maathuis biedt

 • Intensieve ambulante begeleiding: wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met een woningbouwvereniging in Enschede en hierdoor de beschikking over een aantal woningen waarin cliënten van ons begeleid zelfstandig kunnen wonen. Van hieruit wordt men intensief ambulant begeleid vaak in combinatie met een passende dagbesteding. Cliënten met een eigen woning kunnen uiteraard ook aangemeld worden.
 • Zorgboerderij Green Valley: in het buurtschap Hoge Hexel beschikken wij over een zorgboerderij. Deze biedt momenteel plaats voor 11 cliënten. Dit betreft een 24 uur voorziening, waarbij overdag dagbesteding geboden wordt op onze dagbesteding voorzieningen in Wierden of Almelo.
 • Locatie Wierdensestraat te Almelo, deze biedt plaats voor 8 cliënten. Dit betreft een 24 uur voorziening, waarbij de mogelijkheid aanwezig is voor dagbesteding.
 • Dagbesteding: wij bieden dagbesteding in de netwerkhal in Almelo, waar gewerkt wordt onder begeleiding van onze werkmeesters. Cliënten verrichten bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van hout, metaal, maken sieraden, leren koken, etc. Ook is het  mogelijk dagbesteding te verrichten op kwekerij “de Haar”, gelegen in het buitengebied van Wierden.
 • Wij verrichten psychodiagnostisch onderzoek (standaard, klinisch uitgebreid) en afgerond binnen 6 weken.

Stichting het Maathuis werkt samen met

 • SAMEN14, dit betreft een samenwerkingsverband met 14 Twentse gemeenten op het gebied van Wet  Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd GGZ en AWBZ
 • Zorgkantoor Menzis in het kader van de Wet Langdurige Zorg
 • Zorgkantoor Menzis in het kader van Jeugdhulp Asielzoekers
 • Ketenpartners als de Kapstok, IJsselzorg, ’s Heerenloo, Philadelphia, Tactus e.a.
 • Centrumgemeente Enschede en Almelo op het gebied van Beschermd Wonen. Stichting het Maathuis conformeert zich aan de Gedragscode Beschermd Wonen Twente
 • Re-integratiebedrijven
 • UWV
 • Reclassering
 • Particulieren welke ondersteuning nodig hebben in de begeleiding van bijvoorbeeld hun zoon of dochter.
 • Bewindvoerders en curatoren

Aanmelden

Aanmelden voor Stichting het Maathuis is mogelijk op basis van een indicatie vanuit WLZ, een beschikking vanuit een gemeente / cimot of particulier. Stichting het Maathuis biedt zowel Zorg In Natura als PGB.

Wachttijden

De wachttijden voor de diverse woonlocaties van Stichting Het Maathuis variëren per locatie. Gemiddeld genomen zijn de wachttijden voor de woonlocaties 3 tot 12 maanden. Voor een actuele stand van de wachttijden en voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Wencke Zwijnenberg (orthopedagoog) via telefoonnummer 06 – 46 32 33 50 of via w.zwijnenberg@hetmaathuis.nl
Voor ambulante begeleiding gelden bovenstaande wachttijden niet. Indien de benodigde indicatie afgegeven is kan ambulante begeleiding na aanmelding op korte termijn gestart worden.

Bewindvoering en curatelestelling

Cliënten van Stichting het Maathuis hebben vaak moeite hun eigen financiën te ordenen of missen door hun verstandelijke beperking het in en overzicht om hun eigen hun financiën te kunnen beheren waardoor er schulden ontstaan zijn of kunnen ontstaan. Stichting het Maathuis heeft diverse goede contacten  met bewindvoerders en curatoren die alle financiële zaken van onze cliënten onafhankelijk regelen.

Het Maathuis - Postbus 9 - 7640 AA Wierden - Tel: 06 - 5555 3986 - E-mail: info@hetmaathuis.nl